Vnitřní pravidla tlumočnické služby

Základní informace:

 • tlumočnická služba je poskytována osobám se sluchovým postižením
 • tlumočnická služba je poskytována ambulantněv terénu
 • tlumočnická služba je poskytována klientům bezplatně

Nový uživatel:

Zájemce o službu se může registrovat pomocí formuláře na webových stránkách nebo osobně v kanceláři CTS.
Vedoucí služby nebo tlumočník Vás informuje o podmínkách poskytované tlumočnické služby. Pokud s našimi podmínkami budete souhlasit, požádáme Vás o vyplnění karty klienta(pokud jste se neregistroval pomocí webových stránek CTS). Vedoucí služby pro Vás připraví smlouvu o poskytování tlumočnické služby a stanete se naším uživatelem.

Všechny informace bezpečně schraňujeme. Jsme vázáni zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Povinnosti uživatele:
(klient uzavřel smlouvu o poskytování tlumočnické služby)

 • včas objednávat tlumočníka minimálně 4 dny předem
 • chodit včas na sjednané tlumočení
 • oznámit zrušení tlumočení
 • oznámit zpoždění
 • podepisovat tlumočníkovi potvrzení proběhlém o tlumočení
 • dodržovat zásady slušného chování
 • informovat Centrum tlumočnických služeb o změně osobních a kontaktních údajů do 30 dnů od jejich změny

Práva uživatele:

 • nahlížet do dokumentů, které o něm Centrum tlumočnických služeb vede
 • na ochranu osobních údajů
 • na změnu nebo zrušení tlumočení
 • na průběžné informování o stavu objednaného tlumočení
 • na volbu tlumočníka
 • podat stížnost (i anonymně)

Sankce:
Sankce vyplývající z bezdůvodně zrušeného tlumočení:

První a druhé zneužití služby = písemné napomenutí uživatele.

Třetí zneužití služby = pozastavení poskytování terénní tlumočnické služby na 3 měsíce. Pokud byla porušena pravidla v době sankce (např. objednání tlumočníka pod cizím jménem), zvýší se sankce na dvojnásobek, tedy na 6 měsíců.

Tlumočník:

 • dodržuje etický kodex tlumočníka
 • má právo odmítnout tlumočení v případě nevhodného chování uživatele (agresivní chování vůči osobám či majetku, užívání návykových látek, neoprávněné poškozování jména poskytovatele).

Stížnost:
Uživatelé tlumočnické služby nebo jiné osoby si mohou stěžovat na kvalitu a způsob poskytované služby.

Stížnost je možné podat:

 • osobně v Centru tlumočnických služeb u vedoucí služby
 • písemně poštou na adresu Centra tlumočnických služeb
 • E-mailem
 • Prostřednictvím SMS, WhatsApp
 • Natočeným videem v ČZJ (v případě anonymní stížnosti videonahrávkou můžete k jejímu podání využít jinou osobu)

Stížnost je vyřízena do 1 měsíce od data podání stížnosti.

Pokud není uživatel spokojen s řešením stížností, může se, obrátit na další osoby a instituce a to v následujícím pořadí:

 • Ředitelka služby Mgr. Iva Rindová, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
 • Veřejný ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno

Všechny uvedené informace jsou přílohou ke smlouvě o poskytování tlumočnické služby.